نوارهای پیشرفت کار

پیشرفت 90%
طراحی 80%
بازار یابی 70%
اجتماعی 95%
پیشرفت 90%
طراحی 80%
بازاریابی 70%
اجتماعی 95%
پیشرفت 90%
طراحی 80%
بازاریابی 70%
اجتماعی 95%